Vedtægter

Formål, hjemsted og medlemskab:

 

§ 1, stk. 1:           Foreningens formål er at producere teaterforestillinger, der er under-holdende, debatskabende og kritiske over for det bestående, for herigennem at skabe øget bevidsthed for et liv, hvor fællesskab og solidaritet er de bærende elementer.

 

§ 1, stk. 2:           Foreningens hjemsted er Roskilde kommune.

 

§ 1, stk. 3:           Alle interesserede, der anerkender foreningens formål og vedtægter, kan blive medlem af foreningen.

 

 

Foreningens opbygning:

 

§ 2, stk. 1:           Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, hvor alle medlemmer har stemmeret. Undtaget herfor er medlemmer i kontingentrestance.

 

§ 2, stk. 2:          Imellem generalforsamlingerne ledes foreningen af kernegruppen, som nedsættes af generalforsamlingen.

 

§ 2, stk. 3:          Efter behov indkalder kernegruppen til fællesmøder, hvor alle medlemmer kan deltage. Her kan kernegruppen forelægge sit arbejde for foreningens medlemmer. Kernegruppen er forpligtet til at indkalde til medlemsmøder, såfremt 10 % af medlemmerne fremsætter forslag herom med angivelse af mødeemne/emner. Fællesmødet er et orienterende/debatte-rende forum uden beslutningskompetence.

 

§ 2, stk. 4:          Alle medlemmer har adgang til referater af generalforsamlinger, kerne-gruppemøder og fællesmøder. Menige medlemmer har adgang til kernegruppemøderne med taleret, men uden stemmeret. Disse udelukkes dog under evt. drøftelser af personsager.

 

§ 2, stk. 5:          Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 40 % af kærnegruppens medlemmer eller mindst 20 % af nedlemmerne stiller krav herom. Kravet skal være vedlagt en skriftlig angivelse af, hvad man ønsker debatteret.

 

 

 

Generalforsamlingen:

 

§ 3, stk. 1:           Generalforsamlingen skal indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel.

 

§ 3, stk. 2:          Ordinær generalforsamling afholdes i årets første kvartal.

 

§ 3, stk. 3:          Dagsorden til generalforsamlingen skal indeholde mindst følgende punkter:

 1. 1.         Valg af dirigent og referent.
 2. 2.        Formandens beretning.
 3. 3.        Regnskab.
 4. 4.        Forslag, der ikke drejer sig om forestillinger.
 5. 5.        Forslag til forestillinger.
 6. 6.        Budget/kontingent.
 7. 7.        Valg af formand.
 8. 8.        Valg af kasserer.
 9. 9.        Godkendelse af kernegruppens medlemmer.
 10. 10.      Valg af 2 revisorer og en suppleant.
 11. 11.       Eventuelt.

 

§ 3, stk. 4:          Alle personvalg/godkendelser på generalforsamlingen gælder for et år.

 

§ 3, stk. 5:          Forslag til punkterne 4 og 5 på generalforsamlingens dagsorden kan fremsættes på generalforsamlingen uden forudgående varsel. Dog skal forslag til vedtægtsændringer fremsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. Formanden sender umiddelbart forslagene ud til medlemmerne.

 

§ 3, stk. 6:          Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes med almindelig stemmeflertal, bortset fra de i § 6, stk. 1 og § 7, stk. 1 nævnte tilfælde.

 

§ 3, stk. 7:          Ekstraordinær generalforsamling – indkaldt efter § 2, stk. 5 - skal afholdes senest 6 uger efter, at der er rejst krav herom.

 

Kernegruppen:

 

§ 4, stk. 1:           Mellem generalforsamlingerne er kernegruppen foreningens højeste myndighed.

 

§ 4, stk. 2:          Kernegruppen skal mindst bestå af mindst 4 medlemmer, hvoraf formand og kasserer er fødte medlemmer. Kernegruppens øvrige medlemmer udpeges på generalforsamlingen.

 

§ 4, stk. 3:          Kernegruppens opgaver er

 1. a.    At bestemme/fastlægge de enkelte forestillingers emne, indhold og sigte samt at styre de enkelte forestillingers hele produktion.
 2. b.    At tilrettelægge og afholde relevante kurser og seminarer for foreningens medlemmer.
 3. c.    At søge at opnå enhver offentlig og privat økonomisk støtte til at fuldføre sine opgaver.
 4. d.    At føre regnskab over foreningens indtægter og udgifter samt aflægge reviderede regnskaber på de ordinære generalforsamlinger.
 5. e.    At indkalde til fællesmøder og generalforsamlinger.

 

§ 4, stk. 4:                    Formanden eller kassereren skal underskrive alle breve, som sendes til personer udenfor foreningen.

 

§ 4, stk. 5:          Kassereren er ansvarlig for at føre foreningens regnskaber og forvalte foreningens midler på betryggende måde samt sørge for, at der bliver foretaget revision af regnskaberne.

 

§ 4, stk. 6:          Alle beslutninger i kernegruppen træffes med almindelig stemmeflertal blandt de tilstedeværende. Kernegruppen er beslutningsdygtig, hvis mindst 3 medlemmer er til stede.

 

§ 4, stk. 7:          Kernegruppen kan ansætte kvalificeret arbejdskraft til de i § 4, stk. 3, punkt a og b nævnte opgaver.

 

§ 4, stk. 8:          Alle ansættelser/afskedigelser besluttes af kernegruppen.

 

Regnskaber/kontingentopkrævning:

 

§ 5, stk. 1:           Foreningens regnskab følger kalenderåret.

 

§ 5, stk. 2:          Kontingentet fastsættes hvert år af generalforsamlingen.

 

§ 5, stk. 3:          Det af generalforsamlingen fastsatte kontingent betales af medlemmer, der ikke deltager i årets forestillinger. De af medlemmerne, der deltager i en eller flere forestillinger betaler to gange årskontingentet. Unge under 26 år betaler det halve i kontingent – eller to gange dette, hvis de deltager i en eller flere forestillinger.

 

 

 

§ 5, stk. 4:          For de aftaler, foreningen indgår, hæfter kun foreningen. Ingen af foreningens medlemmer hæfter for foreningens forpligtelser.

 

Vedtægtsændringer:

 

§ 6, stk. 1:           Ændringer af vedtægterne kan kun finde sted med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer på en generalforsamling.

 

Nedlæggelse af foreningen:

 

§ 7, stk. 1:           Beslutning om nedlæggelse af foreningen kan kun finde sted efter vedtagelse med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer på to hinanden følgende generalforsamlinger.

 

§ 7, stk. 2:          I tilfælde af foreningens nedlæggelse skal der oprettes en fond til fremme af alternative teaterformål. Foreningens eventuelle formue på tidspunktet for foreningens ophør skal ubeskåret gå til denne fond.

 

 

hjklikkkkkkkkkkkkk

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 31. marts 2016.

Jørgen Nordenhof, formand